Raport bieżący nr 32/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 30.09. 2013 roku Spółka otrzymał z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 23.09.2013 roku o zmianie wpisu w Księdze Wieczystej o numerze JG1J/00037334/6. W KW zmieniono termin spłaty kredytu na dzień 29.08.2014 r. - na podstawie zawartego aneksu do umowy kredytowej. Emitent o posiadaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r. oraz o zmianie wpisu w księdze wieczystej Raportem bieżącym nr 18/2012 z dnia 11.04.2012 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

Related Articles