Raport bieżący nr 32 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. (Spółka) dokonuje korekty prognozowanych wyników finansowych na 2006 r. Prognoza finansowa wyników INTERFERIE S.A. (opublikowana w Raporcie bieżącym Nr 26/2006 z dnia 07.12.2006 r. ) zakładała zrealizowanie w całym 2006 r.   zysku z działalności operacyjnej na poziomie 4,0 mln zł, wyniku brutto na działalności gospodarczej na poziomie 4,2 mln zł oraz zysku netto na poziomie 3,4 mln zł. Zaktualizowana prognoza na 2006 r. zakłada uzyskanie zysku z działalności operacyjnej na poziomie 3,4mln zł, wyniku brutto na działalności gospodarczej na poziomie 3,6 mln zł oraz zysku netto na poziomie 2,9 mln zł.

Przyczyną aktualizacji jest  realizacja sprzedazy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki tj.  Domu Wypoczynkowego Górnicza Strzecha w Szklarskiej Porębie w styczniu 2007. W prognozie opublikowanej w Raporcie bieżącym nr 26/2006 Spółka założyła zysk na transakcji zbycia nieruchomości w wysokości 0,6 mln złotych. Spółka w dniu 29.12.2006 r. podpisała umowę przewstępną kupna-sprzedaży Domu Wypoczynkowego Górnicza Strzecha w Szklarskiej Porębie. Ostateczna umowa kupna-sprzedaży zostanie podpisana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży.
Spółka w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskała cenę zbycia Domu Wypoczynkowego Górnicza Strzecha w wysokości 1,5 mln  złotych . Warunkiem postawionym przez nabywcę było podpisanie ostatecznej umowy i zapłatę pozostałej części ceny w miesiącu styczniu 2007 roku. Cena zbycia jest wyższa o 0,5 mln zł od ceny wywoławczej w ogłoszonym przez Spółkę przetargu. Zarząd Spółki, uznał że powyższa transakcja jest korzystna dla Spółki i w związku z powyższym postanowił przesunąć realizację sprzedaży na 2007 rok, gdyż zysk na transakcji zbycia zostanie zrealizowana w wysokości do 0,9 mln złotych.

Spółka poinformuje o wykonaniu zaktualizowanej prognozy wyników na 2006 r. w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2006 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) oraz par. 31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744).

Related Articles