Raport bieżący Nr 31/2021

Przychody ze sprzedaży za III kwartały 2021 wyniosły około 31 579 tys. zł. wobec 19 459 tys. zł. za III kw. 2020r. Wynik brutto ze sprzedaży za III kwartały 2021 wyniósł około 6 670 tys. złotych wobec 4 436 tys. złotych za III kw. 2020r. Wynik netto za III kwartały 2021 wyniósł około 3 330 tys. złotych wobec straty na poziomie 6 820 tys. zł za III kw. 2020r. EBIDTA za III kwartały 2021 wyniosła około 7 510tys. złotych wobec minus 4 131 tys. złotych za analogiczny okres roku 2020.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2021. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles