Raport bieżący Nr 31/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 30 grudnia 2019 r.  Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, ponadto nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) 

Related Articles