Raport bieżący nr 31/2014

W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 28/2014 z dnia 16.09.2014 r., Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 24.09.2014 roku zawarł umowę zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4606 ha, działki gruntu nr ewidencyjny 39/44, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków hotelowo-rotacyjnych, oraz placu asfaltowego (parkingu), oświetlenia, ogrodzenia i dwóch tablic informacyjno-reklamowych, położonych w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 176, obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LE1U/00019402/8.

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości jest Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lubinie , adres 59-301 Lubin  ul. M. Skłodowskiej – Curie Nr 98 , wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083600.

Emitent i Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lubinie wchodzą w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zawarcie powyższej umowy jest elementem realizacji działań zamierzających do koncentracji działalności Spółki w obszarze turystyki zdrowotnej i wypoczynkowej.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

Related Articles