Raport bieżący nr 31/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 14.09.2010 r. W treści przedmiotowego raportu znalazła się błędna data zakończenia inwestycji w Świnoujściu. W wyniku podpisania aneksu planowany termin zakończenia inwestycji określono na dzień 14.07.2011 roku.  Brzmienie Raportu po uwzględnieniu powyższej zmiany:  Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu .  Aneks został podpisany ze Spółką: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000044233, NIP 657-101-66-87, REGON 290550980.   Ramowy harmonogram realizacji inwestycji zakładał zakończenie inwestycji do 30.06.2011 r. W wyniku podpisania aneksu planowany termin zakończenia inwestycji określono na dzień 14.07.2011 roku.  Spółka informowała o zawarciu umowy Raportem bieżącym nr 20/2010 z dnia 04.05.2010 r.    

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).        

Related Articles