Raport bieżący nr 31/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2009 roku do Spółki wpłynęło pismo od Pani Anny Osadczuk - członka Rady Nadzorczej, informujące o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej. W uzasadnieniu p. Anna Osadczuk poinformowała, iż obowiązki Rzecznika Prasowego KGHM Polska Miedź S.A. nie pozwalają poświęcić dostatecznie dużo czasu obowiązkom wynikającym z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).         

Related Articles