Raport bieżący nr 31/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 7 sierpnia 2008 r. następujące osoby zostały powołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki:   

1. Józef Stanisław Kowalski

2. Robert Ostowicz

3. Anna Osadczuk

4. Jerzy Pokój 

Informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.    

Podstawa prawna: § 5 ust. 1  pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)      

Related Articles