Raport bieżący Nr 30/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14.09.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej tj.: p. Pawła Stolarczyka. Ponadto Rada Nadzorcza, w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w składzie: 1) Bartłomiej Garbicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2) Przemysław Czesnołowicz, 3) Łukasz Stelmach, 4) Paweł Stolarczyk. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pełne życiorysy, opisy przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Related Articles