Raport bieżący Nr 30/2020

Przychody ze sprzedaży za III kwartały roku 2020 wyniosły około 19 460 tys. zł. wobec   37 478 tys. zł.  w roku 2019. Koszty sprzedanych produktów, towarów  i materiałów za III kwartały 2020 wyniosły około 15 023 tys. złotych wobec 27 802 tys. złotych w 2019 roku. Strata z działalności operacyjnej za 9 miesięcy 2020 wyniosła około 6 000 tys. złotych wobec 5 691 tys. złotych zysku za analogiczny okres 2019 roku.

 Głównymi powodami różnic, o których mowa powyżej są:

  • czasowe zawieszenie działalność ośrodków Spółki w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Spółka o możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie pogorszeniem płynności oraz pogorszeniem wyniku finansowego informowała Raportami bieżącymi Nr 8, 11, 12, 13/2020 oraz w raporcie okresowym,
  • spadek przychodów w związku z zawieszeniem działalności oraz postojem w obiekcie w Dąbkach. Powodem tego jest rozbudowa obiektu - INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, o czym Emitent informował w kolejnych raportach okresowych.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

 

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles