Raport bieżący nr 30/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 14.09.2010 roku została podpisana umowa cesji pomiędzy Emitentem a spółką INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (podmiot zależny INTERFERIE S.A.).  Z dniem podpisania przedmiotowej umowy INTERFERIE S.A. przenosi na rzecz INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. ogół swoich praw i obowiązków wynikających z umów:   1) Umowa o zastępstwo inwestycyjne, 2) Umowa na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy ( wraz z aneksem), 3) Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego, 4) Umowa na wykonanie projektu budowlanego, 5) Umowa przyłączenia do sieci ciepłowniczej.   Cesja umów łączy się z obowiązkiem zapłaty za wynikające z tych umów faktury i zobowiązania powstałe przed  dniem podpisania umowy cesji i nieuregulowanych do jej zawarcia. Wszelkie podatki opłaty wynikające z podpisania przedmiotowej umowy cesji ponosi spółka INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.   Umowy będące przedmiotem cesji związane są z budową hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15 z usługami, garażem podziemnym, komunikacją wewnętrzną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem i umeblowaniem.    Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie określa kar umownych. Łączna wartość umów będących przedmiotem cesji wynosi 82.218.429,00 zł netto. Emitent o podpisaniu niektórych z umów będących przedmiotem cesji informował w formie raportów bieżących: Raport bieżący nr 20/2009 z dnia 19.05.2009 r., Raport bieżący nr 30/2009 z dnia 28.10.2009 r., Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 30.04.2010 r.  Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych INTERFERIE S.A.         

 Podstawa prawna: par. 9 w związku z  par. 5 ust . 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)         

Related Articles