Raport bieżący nr 30 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 14 grudnia 2006 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał KGHM ECOREN S.A. - liczba głosów 8.964.200, co stanowi 91,81% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 61,55% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje jednocześnie, iż uległa zmianie firma akcjonariusza INTERFERIE S.A. tj. KGHM Metale DSI S.A. z siedzibą w Lubinie. W dniu 7 grudnia 2006 r. Sąd Gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do KRS w sprawie zmiany firmy Spółki z KGHM Metale DSI S.A. na KGHM Ecoren S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)

Raport bieżący nr 30 / 2006 (PDF 55 kb)

Related Articles