Raport bieżący Nr 3/2022

Przychody ze sprzedaży za 2021 rok wyniosły około 41 900 tys. zł. wobec 22 105 tys. zł. za rok 2020r. Wynik brutto ze sprzedaży za 2021 r. wyniósł około 5 190 tys. złotych wobec 1 647 tys. złotych za 2020 r. Wynik netto za 2021 wyniósł około 300 tys. złotych straty wobec straty na poziomie 9 672 tys. zł za 2020 r. EBIDTA za 2021 wyniosła około 5 122 tys. złotych wobec minus 7 962 tys. złotych za rok 2020.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2022 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2022.

Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles