Raport bieżący Nr 3/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:   

  1. Raporty kwartalne (prezentacja śródrocznych raportów finansowych w formie skróconego sprawozdania finansowego i wybranych danych objaśniających zgodnie z MSR 34): 

- raport kwartalny za I kw. 2019 roku: 19 kwietnia 2019r.,

- raport kwartalny za III kw. 2019 roku: 25 październik 2019r.   

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2019 r. oraz za IV kwartał 2019r.

  1. Raport roczny: - raport roczny INTERFERIE S.A. za 2018 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2018 rok oraz sprawozdanie jednostkowe): 14 marca 2019 r. 
  2. Raport półroczny: 13 sierpnia 2019 r.    

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Related Articles