Raport bieżący Nr 3 /2016

Zarząd INTERFERIE S.A.  przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE SA w dniu 14 stycznia 2016 roku.    

Raport bieżący Nr 3/2016

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Related Articles