Raport bieżący Nr 3/2015

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje o zmianie daty przekazania raportu rocznego INTERFERIE S.A. (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.) za rok 2014.

Raport roczny INTERFERIE S.A. za 2014 rok (sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności INTERFERIE S.A.za 2014 rok):   zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 marca 2015 r.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Related Articles