Raport bieżący nr 3/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.02.2014 r. wpłynęła do centrali Spółki podpisana przez wszystkie strony Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są:

1)    INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

oraz

2)    Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45,  71-470 Szczecin.  

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa będzie realizowana w ośrodku Spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe „Argentyt” w Dąbkach.  Umowa dotyczy uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci i dorosłych, obiekt w którym realizowana będzie umowa specjalizuje się w leczeniu osób z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych. Umowa została zawarta na okres do 31.12.2018 roku.

Kwota zobowiązań Oddziału Funduszu wobec INTERFRIE S.A. z tytułu realizacji umowy w okresie do dnia 31.12.2014 roku wynosi maksymalnie 5 096 091,00 złotych. Wartości z tytułu realizacji umowy w kolejnych okresach jej obowiązywania będą określane w formie załączników. W ocenie Zarządu INTERFERIE S.A. wartość umowy w okresie jej obowiązywania przekroczy kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44) ppkt a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). Data zawarcia umowy 13.01.2014 r.

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie INTERFERIE S.A., Oddział Funduszu może nałożyć na INTERFERIE S.A. karę umowną. W przypadku wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w sposób nieuzasadniony Oddział Funduszu może nałożyć karę umowną stanowiącą równowartość należnej refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa nie określa warunku. Podstawą uznania umowy za umowę znaczącą jest wysokość kapitałów własnych INTERFERIE S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Related Articles