Raport bieżący nr 3/2012

Zawarcie transakcji

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 roku roku, Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, transakcję Forward zgodnie z umową o prowadzenie rachunku bankowego. Zawarta transakcja jest wynikiem zawartej umowy o kredyt inwestycyjny, dostosowaną do kwoty zaciągniętego kredytu, o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 13.01.2012 roku.

Kwota transakcji wynosi 3.024.078,84 EUR ( słownie: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt osiem euro 84/100) Dzień rozliczenia określony został na 28.09.2012 r. Dzień fixingu to 2-gi dzień roboczy przed dniem rozliczenia. Kurs terminowy wynosi 4.4552 PLN.

Przedmiotowa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Related Articles