Raport bieżący nr 3/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2010 r.:    

1) Raporty kwartalne :    

a) za IV kwartał 2009 r. – w dniu 08.02.2010 r.  

b) za I kwartał 2010 r. - w dniu 30.04.2010 r.  

c) za III kwartał 2010 r. – w dniu 2.11.2010 r.    

 2) Raport półroczny za I półrocze - w dniu 13.08.2010 r.    

3) Raport roczny za 2009 r. - w dniu 16.03.2010 r.    

Zgodnie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2010 roku. 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)      

Related Articles