Raport bieżący nr 3 / 2007

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 12 stycznia 2007 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 stycznia 2007 r. o wpisaniu do KRS zmiany w Statucie Spółki, uchwalonej uchwałą Nr 32/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 grudnia 2006 r., polegającej na zmianie brzmienia § 32 ust.2.

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 2 Statutu:

"Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa si

ę 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego."

Brzmienie § 32 ust. 2 w wyniku dokonanych zmian:

„Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa si

ę co najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.”

W zał

ączeniu aktualnie obowiązująca treść Statutu. Tekst Statutu dostępny jest również na stronie internetowej

http://www.interferie.pl/relacje_inwestorskie.php?show=akty_wewnetrzne

Raport bieżący nr 3 / 2007 (PDF 51 kb)

Statut INTERFERIE S.A. (PDF 79 kb)

 

Related Articles