Raport bieżący Nr 29/2021

Zarząd INTERFERIE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19.08.2021 r. wpłynęło do Emitenta od KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zawiadomienie o następującej treści:

„KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: KGHM), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz. U. nr 184 poz. 1539 (dalej: Ustawa), niniejszym zawiadamia,  że w dniu 17.08.2021r. otrzymała od KGHM TFI S.A. (dalej: Spółka) informację o wpływie w dniu 17.08.2021 r. do Spółki postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 r., o wykreśleniu KGHM VI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, które nastąpiło w wyniku połączenia KGHM VI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: KGHM VI FIZAN) oraz KGHM VII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej: KGHM VII FIZAN).

KGHM jest jedynym uczestnikiem Funduszy: KGHM VI FIZAN i KGHM VII FIZAN oraz właścicielem 100% akcji Spółki KGHM TFI S.A., która zarządza Funduszami: KGHM VI FIZAN i KGHM VII FIZAN.

Połączenie odbyło się w trybie art. 208zzi ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.2021.605 z dnia 1.04.2021 r.) poprzez przeniesienie majątku KGHM VI FIZAN do KGHM VII FIZAN oraz przydzielenie uczestnikom KGHM VI FIZAN certyfikatów inwestycyjnych KGHM VII FIZAN w zamian za certyfikaty inwestycyjne KGHM VI FIZAN.

W wyniku połączenia KGHM VII FIZAN nabył w dniu 30.07.2021 r. 503 500 akcji spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA (dalej: Podmiot Zależny 1) oraz 2 160 udziałów spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. (dalej: Podmiot Zależny 2). W wyniku połączenia, KGHM VII FIZAN za pośrednictwem podmiotów zależnych, posiada łącznie 10 152 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,71% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 152 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,71% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcją KGHM VII FIZAN nie posiadał pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji INTERFERIE S.A.

Po dokonaniu transakcji, KGHM VII FIZAN posiada:

  • za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 310 500 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 2,13 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 310 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 2,13 % ogólnej liczby głosów oraz
  • za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1, 9 842 125 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,58 % kapitału zakładowego i dają 9 842 125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,58 % w ogólnej liczbie głosów.

KGHM VII FIZAN nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje INTERFERIE S.A.; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust.2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany KGHM VII FIZAN jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust.3 ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.

Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 9) ustawy, łączna suma głosów KGHM VII FIZAN wskazanych na podstawie art. 69 ust.4 pkt 3), 7) i 8) wynosi  10 152 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 69,71 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje opisane powyżej nie mają wpływu na zmianę stanu posiadania przez KGHM akcji INTERFERIE S.A.”

Treść zawiadomienia – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie

Related Articles