Raport bieżący Nr 29/2018

Zarząd INTERFERIE S.A.  podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2018 r.   

Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  

Related Articles