Raport bieżący Nr 29/2014

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w załączeniu. 

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. z 2014.133 j.t.). 

Raport bieżący Nr 29/2014

Related Articles