Raport bieżący nr 29/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 23.09.2013 r. pan Marcin Chmielewski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. ze skutkiem wygaśnięcia mandatu z dniem 30 października 2013 r.
Jako powód rezygnacji p. Marcin Chmielewski podał powołanie do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles