Raport bieżący nr 29/2010

Aneks do umowy znaczącej

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy Hotelu pod nazwą INTERFERIE Medical SPA zlokalizowanego w Świnoujściu . Aneks został podpisany ze Spółką: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 5A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044233, NIP 657-101-66-87, REGON 290550980. Ramowy harmonogram realizacji inwestycji zakładał zakończenie inwestycji do 30.06.2011 r. W wyniku podpisania aneksu planowany termin zakończenia inwestycji określono na dzień 14.07.2011 roku. Spółka informowała o zawarciu umowy Raportem bieżącym nr 20/2010 z dnia 04.05.2010 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Related Articles