Raport bieżący Nr 28/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 30.06.2017 r.) została zawarta umowa z MIASTOPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Wykonawca) przy ul. Snopkowej 2B, 52-225 Wrocław, której przedmiotem jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inwestora zastępczego (tj.  zarządzanie całością zadań mających za celu realizację inwestycji w sposób zgodny z zamierzeniami i oczekiwaniami Emitenta). Inwestycja, polega na budowie i rozbudowie oraz wyposażeniu „pod klucz” zespołu sanatoryjno – uzdrowiskowego ARGENTYT, zlokalizowanego w Dąbkach.   

Termin ukończenia inwestycji określono na dzień 12.11.2019 roku (realizacja inwestycji według określonego w umowie harmonogramu). Łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określono w wysokości 897.000,00 zł.  

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

 Zawarcie umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na znaczenie dla Emitenta prowadzonego  procesu  inwestycyjnego w Dąbkach.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.). 

Related Articles