Raport bieżący nr 28/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.09.2014 r. zaakceptowała istotne warunki transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4606 ha, działki gruntu nr ewidencyjny 39/44, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków hotelowo-rotacyjnych, oraz placu asfaltowego (parkingu), oświetlenia, ogrodzenia i dwóch tablic informacyjno-reklamowych, położonych w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 176, obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LE1U/00019402/8

Podstawą do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o akceptacji istotnych warunków transakcji był zapis § 2 ust. 2 Uchwały Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki lub zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu. Przedmiotowa uchwała została opublikowana Raportem bieżącym nr 24/2011.

Wartość przedmiotu transakcji w zł: a) 1.900.000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy zł ) – wartość rynkowa, b) 206.448,00 (dwieście sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem zł) wartość dyskonta przy założeniu płatności w 60 miesięcznych ratach. Zabezpieczeniem transakcji jest:  hipoteka na sprzedawanej nieruchomości na rzecz INTERFERIE S.A. do kwoty 2.103.510,27 zł. Okres spłaty – 5 lat w ratach miesięcznych.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu, winno nastąpić na rzecz spółki działającej pod firmą Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Emitent o podpisaniu umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu położonej w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 176 poinformuje odrębnym Raportem bieżącym.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

Related Articles