Raport bieżący nr 28/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.08.2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01.09.2013 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Roberta Węglarza.

 

Życiorys Pana Roberta Węglarza, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

---------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik do Raportu bieżącego

 

Robert Węglarz (45 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

1995 – 2001                  Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wydział Ekonomii, kierunek: Finanse i Bankowość, magister ekonomii

 

ponadto:

 

2011 – nadal      Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studia doktoranckie

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

2010 – 2011                  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Studia doktoranckie

Wydział Zarządzania – studia kontynuowane jw.

 Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

2011 – do chwili obecnej             Dyrektor Hotelu Malinowy Dwór Medical Resort SPA,

2010 - 2011       Dyrektor Hotelu  Odyssey Wellness&SPA,

2006 - 2010       Dyrektor Hotelu Malinowy Zdrój Medical SPA,

2004 - 2006   Dyrektor Zarządzający kompleksu hotelowo – narciarskiego,

2003 - 2004       Hekon - Hotele Ekonomiczne S.A. (Hotele Ibis) – zastępca Dyrektora Hotelu IBIS Centrum,

2002 - 2003       Hawełka Sp.  z o.o. – Kierownik restauracji ,

1999  - 2002     AIG Amplico Life – m.in. z-ca Kierownika Zespołu,

1989 – 2002 ACCOR / ORBIS S.A. w Krakowie – m.in. shift manager.

 

Ponadto:

-       Współautor polskiego systemu certyfikacji obiektów Spa w Polsce – SPA Quality Standard

-       Trener i ekspert ogólnopolskiego projektu szkoleniowego Turystyka Wspólna Sprawa

-       Liczne publikacje w prasie branżowej: Hotelarz, SPA Inspiration, Hospitality, Poradnik Inwestora

 Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Related Articles