Raport bieżący nr 28/2010

Podpisanie aneksów do umowy znaczącej

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały podpisane aneksy do umowy kredytu z dnia 8 lipca 2010 roku , zawartej pomiędzy INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Kredytobiorca) zawarł z Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Bank) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000014843, Regon 000010205.

Zgodnie z brzmieniem Aneksu nr 1:

1) Kredytobiorca zapłaci Kredytodawcy ze środków własnych prowizję w wysokości 1 % kwoty zobowiązania w ramach kredytu inwestycyjnego – w datach określonych w Aneksie,

2) Kredytobiorca zapłaci Kredytodawcy ze środków własnych prowizję w wysokości 1 % kwoty zobowiązania w ramach kredytu VAT – w datach określonych w Aneksie,

3) w okresie udostępniania, w ostatnim dniu roboczym każdego roku odsetkowego Kredytobiorca zapłaci Kredytodawcy prowizję za zaangażowanie w wysokości 50 % marży mającej zastosowanie do kredytu VAT w skali rocznej od udostępnionej, lecz niewypłaconej kwoty kredytu według stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu odsetkowego. Prowizja będzie płatna w ciężar kredytu VAT poprzez zwiększenie salda zadłużenia w ramach tego kredytu. Strony uznały niniejszy aneks za dokument finansowania. W przypadku gdy do dnia 20 grudnia 2010 roku nie zostanie dokonana pierwsza wpłata lub dostępny kredyt VAT nie wystarcza na zapłatę prowizji lub wyniku dokonania wypłaty na pokrycie prowizji doszłoby do przekroczenia dopuszczalnych zgodnie z niniejszą umową odpowiednich wskaźników, Kredytobiorca dokona zapłaty narosłych prowizji ze środków własnych,

4) Kredytobiorca zapewni dokonanie aportu przed pierwszym wykorzystaniem kredytu, nie później jednak niż do 30 września 2010 roku,

5) Zaprzestanie bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez Wspólników 100% udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorcy bez uprzedniej pisemnej zgody Kredytodawcy przy czym Kredytodawca wyraża zgodę na objęcie przez podmiot trzeci przed pierwszym wykorzystaniem udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego kredytobiorcy, przy czym podmiot trzeci nie może posiadać więcej niż 67,37 % ogółu udziałów w kapitale zakładowym Kredytobiorcy.

Zgodnie z brzmieniem Aneksu nr 2:

1) w okresie udostępniania, w ostatnim dniu roboczym każdego roku odsetkowego Kredytobiorca zapłaci Kredytodawcy prowizję za zaangażowanie w wysokości 40 % marży mającej zastosowanie do kredytu inwestycyjnego w skali rocznej od udostępnionej, lecz niewypłaconej kwoty kredytu według stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu odsetkowego. Prowizja będzie płatna w ciężar kredytu inwestycyjnego poprzez zwiększenie salda zadłużenia w ramach tego kredytu. Strony uznały niniejszy aneks za dokument finansowania.

O zawarciu umowy znaczącej podmiot informował Raportem bieżącym nr 23/2010 z dnia 09.07.2010 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Related Articles