Raport bieżący nr 28/2009

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 listopada 2009 roku:       

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2    

Uchwała Nr ………/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r.   w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… .  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. 

 Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4  Uchwała Nr ………/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r.  

 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.   Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. 

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5  Uchwała Nr ………/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r.  

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.  

 Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  § 1. Odwołuje się z dniem …………… 2009 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią………………………………………………………………………………………………………  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. KGHM Ecoren S.A,. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu uchwały:  Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez KGHM Ecoren S.A. — akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych. Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. ze wskazanym we wniosku punktem porządku obrad umożliwi KGHM Ecoren S.A. —  akcjonariuszowi Spółki  —  poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organach INTERFERIE S.A. 

 Projekt /4/ do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ………/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 17 listopada 2009 r.  

 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.  

 Działając na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  § 1. Powołuje się z dniem …………… 2009 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią………………………………………………………………………………………………………  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnioskujący zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. KGHM Ecoren S.A,. przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu uchwały:  Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., został zgłoszony przez KGHM Ecoren S.A. — akcjonariusza Spółki na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych. Na podstawie § 16 ustęp 1 oraz § 29 ustęp 1 punkt 12 Statutu INTERFERIE S.A. odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. ze wskazanym we wniosku punktem porządku obrad umożliwi KGHM Ecoren S.A. —  akcjonariuszowi Spółki  —  poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia zmian w organach INTERFERIE S.A.    

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)                         

Raport bieżący 28/2009

Related Articles