Raport bieżący nr 28 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2006 roku:

Uchwała Nr 25/2006

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2006

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie postanowienia § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2006

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22

listopada 2006 r. , Nr 227, poz. 14467.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28/2006

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubinie.

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz „Zagłębie” Lubin Sportowa Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 39/45 o powierzchni 5.688 m2 położonej w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 176, dla której w Sądzie Rejonowym w Lubinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19402, za cenę brutto wynikającą ze sporządzonego w dniu 20 października 2006 r. operatu szacunkowego wyceny wartości gruntów zurbanizowanych, tj. kwotę 300.326,00 (trzysta tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) złotych, płatną w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29/2006

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości Spółki.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

1

INTERFERIE S.A. RB 28 2006

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości Spółki.

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 10 Statutu

INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie:

1)zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

a)Ośrodka Wypoczynku Dzieci i Młodzieży SŁAWA położonego w Sławie, na który składają się:

- nieruchomość obejmująca działkę gruntu Nr 35/5 o powierzchni 1,44 ha położona w Sławie – obręb Lubiatów, zabudowana budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 8290 (d. 18564),

- nakłady poczynione na nieruchomość o powierzchni 12,01 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa Nadleśnictwa Sława Śląska w Sławie, dla której w Sądzie Rejonowym we Wschowie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38828, obejmujące budynki i budowle wraz z wyposażeniem;

b)Domu Wypoczynkowego GÓRNICZA STRZECHA położonego w Szklarskiej Porębie, na który składają się:

- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 86 o powierzchni 0,6211 ha położonej w Szklarskiej Porębie wraz z prawem własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 15803, wraz z wyposażeniem;

2)nieruchomości Spółki:

a)prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 5/1 o powierzchni 0,4821 ha położonej w Świeradowie Zdroju wraz ze stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość budynkiem Domu Wczasowego WIEŻYCZKI, dla której w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 14816.

§ 2.

Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości Spółki opisanych w § 1 uchwały uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny zbycia i pozostałych warunków finansowych umowy kupna-sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa i nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30/2006

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Szklarskiej Porębie. Celem poprawy warunków zagospodarowania terenu przy jednostce eksploatacyjnej Spółki – Hotel BORNIT w Szklarskiej Porębie, na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie w trybie bezprzetargowym od Gminy Szklarska Poręba prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Szklarskiej Porębie, obręb 6, oznaczonych geodezyjnie jako działka Nr 37/1 o powierzchni 437 m2 i działka Nr 36 o powierzchni 279m2.

§ 2.

Nabycie nieruchomości opisanych w § 1 uchwały uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31/2006

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanych położonych w Świnoujściu. Na podstawie postanowienia art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie:

1)prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 170 o powierzchni 1.218 m2, położonej w Świnoujściu przy ulicy Sienkiewicza 19, zabudowanej budynkiem wczasowym PIAST, dla której przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 25017;

2)prawa własności działki gruntu o numerze 169 o powierzchni 1.388 m2, położonej w Świnoujściu przy ulicy Orkana 3, zabudowanej Hotelem ATOL , dla której przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 9147.

§ 2.

Nabycie nieruchomości opisanych w § 1 uchwały uwarunkowane jest zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą ceny nabycia i pozostałych warunków finansowych umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2

INTERFERIE S.A. RB 28 2006

Uchwała Nr 32/2006

w sprawie : zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki zmienia się treść § 32 ust. 2 zdania drugiego poprzez nadanie mu brzmienia „Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu INTERFERIE S.A., zawierającego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 33/2006

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Mieczysława Janusza Bator.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2006

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki

uchwala się, co następuje :

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Annę Mikoda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35/2006

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki

uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Wincentego Stanisławskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36/2006

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki

uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Dorotę Jaworską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

 

Raport bieżący nr 28 / 2006 (PDF 55 kb)

Related Articles