Raport bieżący Nr 27/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 24 maja 2018 roku wraz z treścią Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Related Articles