Raport bieżący Nr 27/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. podjęło w dniu dzisiejszym (tj. 29.06.2017 r.) uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 5 930 249,93 złotych.  

INTERFERIE S.A. posiadające 32,63% kapitału zakładowego INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. otrzyma dywidendę w kwocie 1 935 064,27 złotych. Dzień wypłaty dywidendy ustalony został na 30.06.2017 r. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).                

Related Articles