Raport bieżący Nr 27/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 6 maja 2016 roku odwołała ze składu Zarządu INTERFERIE S.A. następujące osoby:

- Prezesa Zarządu Jana Komana;
- Wiceprezesa Zarządu Dariusza Rutowicza.

Rada Nadzorcza Spółki dnia 6 maja 2016 roku powołała w skład Zarządu INTERFERIE S.A. :
- na Prezesa Zarządu Piotra Sosińskiego. 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki ustaliła na okres od 6 maja 2016 roku do 31 maja 2016 r. jednoosobowy skład Zarządu INTERFERIE S.A. 

Z dniem 1 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza ustaliła dwuosobowy skład Zarządu INTERFERIE S.A. 
Rada Nadzorcza Spółki dnia 6 maja 2016 roku powołała w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z dniem 1 czerwca 2016 roku :
- na Wiceprezesa Zarządu– Łukasza Ciołka.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Related Articles