Raport bieżący nr 27/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.09.2014r. roku wpłynął do Spółki podpisany przez mBank S.A. (dawniej: BRE Bank Spółkę Akcyjną) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237 Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Data zawarcia Aneksu – 28.08.2014 rok. 


W myśl przedmiotowego Aneksu Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym do dnia 27.08.2015 roku do wysokości 3.000.000,00 PLN. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu umowy będzie hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 5 100 000,00 złotych:

1)     na będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością Kredytobiorcy, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz

2)     na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz

3)     na prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość , dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1.

ustanowiona pod warunkiem uzyskania przez Kredytobiorcę zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na jej ustanowienie ( zmiany treści dotychczasowej), na zasadach określonych poniżej .

Kredytobiorca zobowiązał się do: dostarczenia do Banku w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy spółki wyrażającej zgodę na zmianę treści hipoteki  wraz z Oświadczeniem o dokonaniu zmiany treści hipoteki (jednakże nie później niż do dnia 30  kwietnia  2015 roku) oraz w terminie 5  roboczych od daty uzyskania od Banku  Oświadczenia o dokonaniu zmiany treści hipoteki, wniosku do Sądu o zmianę wpisów w księgach wieczystych, których mowa powyżej, wraz z prezentatą Sądu i potwierdzeniem wniesienia opłaty sądowej .

Aneks do umowy nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Emitent o zawarciu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 28.05.2008 r. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 Nr 133 j.t.).

Related Articles