Raport bieżący nr 27/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje, iż w dniu w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki podpisany Aneks nr 1 do umowy podporządkowania z dnia 06.10.2010 r.   Strony umowy: 

 1) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, 

2) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305 - ("Kredytobiorcą"),  

3) INTERFERIE S.A., spółką z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570 - ("Wierzycielem").       

Zgodnie z brzmieniem Aneksu, Bank wyraża zgodę na zapłatę przez Kredytobiorcę jednorazowej opłaty licencyjnej na rzecz Wierzyciela w wysokości netto 418 061,59 PLN i wyraża zgodę na zapłatę przez Kredytobiorcę kwartalnych bieżących opłat licencyjnych za używanie znaku towarowego i czynszu za wynajem pomieszczeń na rzecz Wierzyciela w wysokości łącznie nie wyższej niż netto 750 tys. złotych rocznie. Data zawarcia Aneksu - 09.08.2013 rok. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. O zawarciu umowy podporządkowania Emitent informował Raportem bieżącym nr 40/2010.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).        

Related Articles