Raport bieżący nr 27/2011

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej  Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 29.11.2011 r.:        

 Marcin Chmielewski   (46 lat)          

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  

Politechnika Opolska – Wydział Budownictwa Lądowego,  magister inżynier (rok ukończenia 1990),

Uniwersytet Warszawski – studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów (rok ukończenia 1995).

Ponadto:   Kurs dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, cykl szkoleń z zakresu zarządzania majątkiem i funduszy inwestycyjnych, szkolenia z zakresu ryzyka kredytowego.  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:     

1990 - 1992 – Polwod Sp. z o.o. w Opolu, asystent projektanta,   

1992 - 1997   Bank Pekao S.A. Oddział w Opolu, zastępca naczelnika Wydziału Kredytów i Gwarancji,   

1997 – Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział we Wrocławiu – doradca klienta korporacyjnego,

1997 - 2004 – Dresdner Bank Polska S.A. – dyrektor regionalny we Wrocławiu;  

2004 – 2006 – DZ Bank Polska S.A.  – dyrektor Oddziału we Wrocławiu,

2006 – 2008 – Bank BGŻ S.A. – dyrektor Centrum Korporacyjnego we Wrocławiu,

2008 – 2011 – KBL European Private Bankers S.A. (Oddział w Polsce), dyrektor zarządzający Wealth Management,

2011 – obecnie – KGHM TFI S.A. – prezes zarządu.

 

Ponadto:

2008- do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.         

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.              

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25   

Related Articles