Raport bieżący nr 27/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie w takcie którego podwyższono kapitał zakładowy Spółki INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. do kwoty 20.008.000,00 (dwadzieścia milionów osiem tysięcy) złotych, tj. o kwotę 19.908.000,00 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy) złotych, poprzez ustanowienie 19.908 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.  Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte w następujący sposób:  

1) 19.808 (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 19.808.000,00 (dziewiętnaście milionów osiemset osiem tysięcy) złotych wkładem niepieniężnym o wartości netto 19.808.000,00 (dziewiętnaście milionów osiemset osiem tysięcy) złotych stanowiącym: 

a) prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego niezabudowane działki numer 141/2 i 144, położone w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15, objęte księgami wieczystymi o numerach 19163 i 16438 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych,  

b) prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę numer 203 oraz własność posadowionego na niej budynku, położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15 – objętych księgą wieczystą o numerze 18920prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych, a także własność znajdującej się w obrębie działki nr 203 budowli – rurociągu tłocznego ,  

2) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych.   Wszystkie udziały zostały objęte przez INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. INTERFERIE S.A. posiada 100 % udziałów INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.   INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w celu pokrycia objętych przez nią 19.808 (dziewiętnastu tysięcy ośmiuset ośmiu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą INTERFERIE Medical SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie podwyższonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki z dnia 01 września 2010r.  przeniósł na rzecz Spółki INTERFERIE Medical SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie: 

1)  prawo użytkowania wieczystego (do dnia 05.12.2089 roku) gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15 w granicach niezabudowanej działki nr 141/2 (sto czterdzieści jeden przez dwa) o powierzchni 15.876 m2 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 19163, 

2) prawo użytkowania wieczystego (do dnia 05.08.2091r.) gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15 w granicach niezabudowanej działki nr 144 (sto czterdzieści cztery) o powierzchni 1.831 m2 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści jeden metrów kwadratowych), dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16438, 

3) prawo użytkowania wieczystego (do dnia 05.12.2089r.) gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej w granicach działki nr 203 (dwieście trzy) o powierzchni 225 m2 (dwieście dwadzieścia pięć metrów kwadratowych) oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie, a stanowiącego odrębną nieruchomość budynku (pompowni), dla których Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 18920.   Objęcie udziałów ma na celu realizację przedsięwzięcia związanego z budową nowoczesnego ośrodka wypoczynkowego i ma charakter długoterminowej inwestycji.  Objęcie udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych INTERFERIE S.A. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.  jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.  Strony określiły łączną wartość netto nieruchomości będących przedmiotem aportu, na kwotę 19.808.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych).  

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1)  Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.   

Related Articles