Raport bieżący nr 27/2008

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 30 lipca 2008 r. powołała z dniem 20 sierpnia 2008 roku p. Wojciecha Kuderę na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Z dniem 20 sierpnia traci moc obowiązującą Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 9 lipca 2008 roku  w sprawie powierzenia p. Adamowi Milanowskiemu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.  

Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że z dniem 20 sierpnia 2008 r. Zarząd INTERFERIE S.A. składa się z 2 członków Zarządu.   

 Informacje o nowo powołanym Prezesie Zarządu wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.    

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)    

Related Articles