Raport bieżący nr 27 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 07.12.2006 r. otrzymał zawiadomienie od AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej AIG TFI S.A.), w imieniu AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Małych i Średnich Spółek (zwanego dalej Funduszem), w związku z art. 69 ust.1 pkt 1) i z art 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.), iż stan posiadania Funduszu przekroczył 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki INTERFERIE S.A. w związku z nabyciem akcji Spółki.

W wyniku zapisów na rachunkach papierów wartościowych Funduszu dokonanych w dniu 1 grudnia 2006 r. zarządzany przez AIG TFI S.A. Fundusz posiadał 731 550 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 5,022% kapitału zakładowego Spółki, tj. 5,022% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed ww. zmianą udziału tj. w dniu 24 listopada 2006 roku Fundusz posiadał 664 416 akcji Spółki, co stanowiło 4,561 % kapitału zakładowego i ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.)

Raport bieżący nr 27 / 2006 (PDF 55 kb)

 

Related Articles