Raport bieżący Nr 26/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. w dniu dzisiejszym tj. 25.05.2022 r. otrzymał od Akcjonariusza: Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu i zmianie dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załącznik

Related Articles