Raport bieżący Nr 26/2021

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021, przekazuje poniżej informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanego dnia 02.08.2021r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

Przemysław Czesnołowicz (ur. 1985)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2019 – 2020 - Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska, kierunek: MBA;

2018 – 2019 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, kierunek: studia menedżerskie;

2007 – 2015 - Uniwersytet Wrocławski, kierunek: filologia polska;

2004 – 2009 - Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: chemia biologiczna.

Doświadczenie zawodowe:

2017 – obecnie - Dyrektor Zarządzający - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu;

2019 - p.o. Dyrektora - Instytut Elektrotechniki Oddział we Wrocławiu;

2011 - 2017 - inż. Technolog, Specjalista ds. Kontroli Jakości oraz Specjalista ds. magazynowych Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).

Related Articles