Raport bieżący Nr 26/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 18.09.2019 r.) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wszczętego i przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 57/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 sierpnia 2019 r., działając na podstawie postanowienia § 13 ust. 3 w związku z postanowieniem § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, z dniem 1 października 2019 r. powołała Panią Urszulę Bąkowską-Morawską w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza z dniem 1 października 2019 r. określiła liczbę członków Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji na 2 (słownie: dwie) osoby.   

Informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu Spółki, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757). 

Related Articles