Raport bieżący Nr 26/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2017 r. Bank Pekao S.A. wyraził INTEFERIE Medical SPA Spółka z o.o. jednorazową zgodę na wypłatę dywidendy w kwocie wypracowanego zysku za rok 2016. INTERFERIE S.A.  posiada 32,63% udziałów w INTEFERIE Medical SPA Spółka z o.o. Zysk INTEFERIE Medical SPA Spółka z o.o. za rok 2016 wynosi 5 930 249,93 PLN.

 

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku podejmie Zgromadzenie Wspólników INTEFERIE Medical SPA Spółka z o.o.

 

Zarząd Spółki uznał informację dotyczącą wypłaty dywidendy przez spółkę zależną za informację poufną, z uwagi na bezpośredni wpływ tego zdarzenia na jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta w 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles