Raport bieżący Nr 26/2016

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 28.04.2016 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.  

Do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: Pani Brygida Bielawska, Pan Sławomir Kozioł, Pani Renata Wiernik Gizicka, Pan Mirosław Stanisławski, Pan Marcin Wojdyła.   Informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Related Articles