Raport bieżący nr 26/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż ulega zmianie termin publikacji raportu półrocznego Interferie S.A. za I półrocze 2013 roku. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.08.2013 r.  Terminy przekazywania raportów okresowych zostały opublikowane przez Emitenta Raportem bieżącym nr 1/2013.  

 

 Podstawa prawna: art. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).        

Related Articles