Raport bieżący nr 26/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku z dnia 9 sierpnia 2010 roku na dzień 20 sierpnia 2010 roku.  

 Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)         

Related Articles