Raport bieżący nr 26/2008

Zarząd INTERFERIE S.A., w uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 25/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. przedkłada w załączeniu projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 sierpnia 2008 r. (w odniesieniu do punktu 2 i 4 porządku obrad - tj. w sprawach porządkowych i formalnych).  

Projekt Uchwały dotyczący punktu 2 porządku obrad: 

Uchwała Nr ………/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 7 sierpnia 2008 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.    

Projekt Uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad: 

Uchwała Nr ………/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

z dnia 7 sierpnia 2008 r.  

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 lipca 2008 r., Nr 133 (2982), poz. 9101. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.   

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) 

Related Articles