Raport bieżący nr 26 / 2006

Zarząd INTERFERIE S.A. (Spółka) dokonuje korekty prognozowanych wyników finansowych na 2006 r. Dotychczasowa prognoza finansowa wyników INTERFERIE S.A. (opublikowana w Prospekcie Emisyjnym Spółki) zakładała zrealizowanie w całym 2006 r. zysku na sprzedaży na poziomie: 4,3 mln zł, zysku z działalności operacyjnej na poziomie 5,4 mln zł, wyniku brutto na działalności gospodarczej na poziomie 5,9 mln zł oraz zysku netto na poziomie 4,7 mln zł. Zaktualizowana prognoza na 2006 r. zakłada uzyskanie zysku na sprzedaży na poziomie 2,5 mln zł, zysku z działalności operacyjnej na poziomie 4,0 mln zł, wyniku brutto na działalności gospodarczej na poziomie 4,2 mln zł oraz zysku netto na poziomie 3,4 mln zł.

Głównymi czynnikami powodującymi dokonanie korekty prognozy są:
– zmiana zarządu Spółki, która pociągnęła za sobą koszty w wysokości 0,6 mln zł,
– rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze w wysokości 0,3 mln zł,
– wyższe koszty związane z obsługą procesu inwestycyjnego jak również dodatkowe koszty związane z obsługą Spółki notowanej na GPW,
– wyłączenie części obiektów z eksploatacji w wyniku prowadzonych prac modernizacyjnych.

Spółka poinformuje o wykonaniu zaktualizowanej prognozy wyników na 2006 r. w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2006 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) oraz par. 31 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz.1744).

Raport bieżący nr 26 / 2006 (PDF 53 kb)

Related Articles