Raport bieżący Nr 25/2022

Zarząd INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że jej akcjonariusz Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047774 - ogłosił dnia 19.05.2022r. zamiar nabycia akcji spółki INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w drodze przymusowego wykupu. Żądający sprzedaży żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki w łącznej liczbie 404.866 (słownie: czterysta cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki. Cena wykupu wykupywanych akcji wynosi 8,71 zł (słownie: osiem złotych oraz siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję („Cena Wykupu”). Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 19 maja 2022 r. Dzień wykupu został ustalony na dzień 24 maja 2022 r. („Dzień Wykupu”).

W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki INTERFERIE S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesił obrót akcjami spółki, oznaczonymi kodem „PLINTFR00023” - od dnia 19 maja 2022 r. Szczegóły informacji o zamiarze nabycia akcji spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załącznik

Related Articles